Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Subregion Zachodni
Kraina Górnej Odry
Aktualności | 26.05.2011 r. | czwartek

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA

 

Pietrowice Wielkie, 2011-05-26

 

 

O G Ł O S Z E N I E

O NABORZE PARTNERA

 

 

Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 06.227.1658 z późn. zm.), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) w ramach Programu Pilotażowego Rewitalizacja Społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu.

Celem tworzonego projektu będzie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie naszej gminy poprzez realizację działania polegającego na skupieniu dzieci wykluczonych społecznie bądź zagrozonych wykluczeniem społecznym wokół infrastruktury sportowej na terenie naszej gminy.

I Od partnera oczekuje się realizacji następujących zadań:

1. współpraca przy tworzeniu wniosku o dofinansowanie projektu,

2. promocja projektu, w tym organizacji spotkań promujących projekt,

3. monitoring i ewaluacja projektu.

 

Projektodawca wyraża wolę współpracy z potencjalnym partnerem w wymienionych obszarach

 

II Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny być składane na załaczonym formularzu i zawierać :

 

1.      informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe),

2.     prezentację koncepcji realizacji poszczególnych działań przewidzianych do realizacji dla partnera projektu,

3.     przedstawienie rodzaju i wysokości kosztów ponoszonych na realizację wymienionych zadań w projekcie,

 

III Wraz z ofertą należy przedłożyć:

1.     dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

2.      statut,

3.     sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok obrotowy (bilans oraz rachunek zysków i strat),

 

IV Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności:

1.     zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,

2.     oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu,

3.     doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,

4.     współpraca z wnioskodawcą w trakcie przygotowania projektu.

 

V Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na partnera w ramach konkursu CRZL/1.17/P/2011” należy składać w  terminie do dnia 17 czerwca 2011 roku, pod adresem: Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

 

VI Zobowiązania partnera

Potencjalni partnerzy powinni przygotować ofertę zgodnie z obowiązującymi zasadami realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Wybrany partner zobowiązany jest do podpisania umowy partnerskiej zgodnie z wytycznymi zawartymi w Systemie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i obowiązującym w tym obszarze stanie prawnym.

 

VII Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

1.     wyboru jednego partnera do wspólnej realizacji projektu

2.     zmiany zakresu działań przewidzianych dla partnera projektu

3.     negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania;

4.     unieważnienia naboru bez podawania przyczyny

 

Załączniki:

1.Formularz oferty

 

 

opracował: admin
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.