Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Subregion Zachodni
Kraina Górnej Odry
Aktualności | 25.05.2011 r. | środa

Zarządzenie Nr 1/GOPS/2011

Zarządzenie Nr 1/GOPS/2011

Zarządzenie Nr 1/GOPS/2011
Wójta Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 25 maja 2011r.

Zarządzenie Nr 1/GOPS/2011

    Wójta Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 25 maja 2011r.

w sprawie: konsultacji projektu uchwały

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę nr XXXIX/418/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05 listopada 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przedmiotem konsultacji objęty jest projekt uchwały:

a)    w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowymi warunkami jego funkcjonowania

2. Konsultacje są prowadzone w dniach od 25 maja 2011 r. do 1 czerwca 2011 r.

3. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektów uchwał można zgłaszać:

a) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczta@pietrowicewielkie.com.pl,

c) za pośrednictwem faxu na nr tel.: 32 4198407.

5. Za udzielanie wszelkich wyjaśnień oraz za przyjmowanie uwag i opinii odpowiada: Ewa Paletta – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

6. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone zgodnie z zapisami uchwały XXXIX/418/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05 listopada 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

opracował: admin
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.