Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Subregion Zachodni
Kraina Górnej Odry
Aktualności | 12.05.2010 r. | środa

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

IGR/7632/Z1/D2/2010                         Pietrowice Wielkie, dnia: 26.04.2010r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 1 i 4 Kodeksu Postępowania   Administracyjnego  (t. j. z 2000r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że dnia 08.04.2010 r. w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Spółki Farma Wiatrowa Troja z siedzibą 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Rybnicka 1 B w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:
„polegającego na budowie i eksploatacji Farmy Wiatrowej Troja na działkach nr ew. 7 i 1558 w miejscowości Pietrowice Wielkie”
W toku postępowania Wójt Gminy Pietrowice Wielkie wystąpił z wnioskiem 
do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanie  opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia  na środowisko.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 k.p.a. ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20 o wszystkich czynnościach organu strony zawiadamiane będą poprzez obwieszczenie.
Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania. Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek (art. 28 k.p.a.).
Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, pokój nr 4. Tam również można zgłaszać ewentualne wnioski i zastrzeżenia. Godziny pracy Urzędu:  poniedziałki od 9,00 do 17,00 w pozostałe dni od 7,30 do 15,30.

 


Wójt Gminy Pietrowice Wielkie
(-)Andrzej Wawrzynek

OBWIESZCZENIE

opracował: admin
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.