Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Subregion Zachodni
Kraina Górnej Odry
Aktualności | 04.05.2010 r. | wtorek

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie

Wójt Gminy                                Pietrowice Wielkie, dnia 04.05.2010 r.
Pietrowice Wielkie

Nr sprawy: 7322/01/2010

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu w dniu 31 marca 2010r. przez Radę Gminy Pietrowice Wielkie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie: Nr XXXIII/353/2010 dla sołectwa Amandów, Nr XXXIII/354/2010 dla sołectwa Cyprzanów, Nr XXXIII/355/2010 dla sołectwa Gródczanki, Nr XXXIII/356/2010 dla sołectwa Kornice, Nr XXXIII/357/2010 dla sołectwa Krowiarki, Nr XXXIII/358/2010 dla sołectwa Lekartów, Nr XXXIII/359/2010 dla sołectwa Maków, Nr XXXIII/360/2010 dla sołectwa Pawłów, Nr XXXIII/361/2010 dla wsi gminnej Pietrowice Wielkie, wsi Cyprzanów oraz wsi Kornice, Nr XXXIII/362/2010 dla sołectwa Samborowice, Nr XXXIII/363/2010 dla sołectwa Żerdziny, wraz z opracowaniem prognoz oddziaływania na środowisko skutków ustaleń projektów w/w zmian miejscowych planów.
Przedmiotem zmian miejscowych planów jest umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej, usług sportu i rekreacji oraz urządzeń infrastruktury technicznej.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać pisemnie wnioski do wyżej wymienionych opracowań na adres Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich, ul. Szkolna 5, 47- 480 Pietrowice Wielkie, w terminie do 26 maja 2010r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Wójt Gminy Pietrowice Wielkie.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Wójt Gminy Pietrowice Wielkie
      (-) Andrzej Wawrzynek

OBWIESZCZENIE

opracował: admin
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.