Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Subregion Zachodni
Kraina Górnej Odry
Ogłoszenia | 04.08.2023 r. | piątek

Przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w Samborowicach

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w Gminie Pietrowice Wielkie

I. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

LpNumer działkikmObrębNr rej. GruntówKsięga WieczystaPowierzchnia dzierżawy [ha]Cena wywoławczaPrzeznaczenie nieruchomości
1. 588 8 Samborowice G.285 GL1R/00010424/8 0,3872 580,80 R34 - tereny rolnicze
 1. Opis nieruchomości – nieruchomość stanowi działkę użytkowaną rolniczo – łąkę klasy IV.
 2. Sposób zagospodarowania nieruchomości – nieruchomość przeznaczona jest wyłącznie do prowadzenia działalności rolniczej.
 3. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.
 4. Terminy wnoszenia opłat - do 30 czerwca każdego roku,
 5. Nieruchomość wolna jest od praw i obowiązków osób trzecich.
 6. Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres do 5 lat.
 7. Do wylicytowanej ceny nie zostanie doliczony podatek VAT.
 8. Nieruchomość wolna jest od ciężarów i ograniczeń oraz hipotek.
 9. Stawka czynszu dzierżawnego uzyskana w drodze licytacji będzie aktualizowana w okresie trwania umowy w odniesieniu do aktualnego Zarządzenia Wójta Gminy.

II. Informacje dotyczące przetargu:

 1. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.344 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490).
 2. Zarządzeniem Wójta Gminy Pietrowice Wielkie nr IGR.0050.15.2023 z dnia 01.08.2023r. został określony tryb przetargu jako przetarg ustny nieograniczony. Czas trwania umowy – 5 lat.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 05.09.2023r. w budynku Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 (pok. nr 8), o godz. 10:00,
 4. Wadium w wysokości 60,00 zł, należy wpłacić najpóźniej do dnia 29.08.2023r., w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto Gminy Pietrowice Wielkie nr 08 8475 1045 2005 3500 0215 0009. W treści przelewu należy określić numer działki, której dotyczy wnoszone wadium.
 5. UWAGA! Aby uczestnik został dopuszczony do przetargu wadium musi się znajdować w kasie, lub na koncie Urzędu Gminy do dnia 29.08.2023r. włącznie. Uczestnik ponosi ryzyko niewpłynięcia wadium w terminie.
 6. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest do przedstawienia dowodu tożsamości.
 7. Przeprowadzenie przetargu:
  1. Przewodniczący Komisji przetargowej informuje uczestników o zasadach i skutkach licytacji.
  2. Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpienia, jednak nie może ono wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie, powyżej ceny wywoławczej danej nieruchomości.
  4. Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący Komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą stawkę i zamyka daną licytację, a następnie ogłasza nazwisko osoby, która ją wygrała.
  5. Dzierżawcą nieruchomości ustalonym w przetargu, z którym zawarta zostanie umowa może być wyłącznie osoba, na nazwisko której zostało wpłacone wadium.
  6. W przypadku gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może osobiście brać udziału w przetargu dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium (wadium musi być wniesione na nazwisko osoby, która w momencie wygrania przetargu zostanie dzierżawcą) oraz pisemne upoważnienie do występowania w przetargu w jego imieniu, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych.
 8. O terminie zawarcia umowy dzierżawca zostanie powiadomiony pisemnie w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli wyłoniony w przetargu dzierżawca nie stawi się do zawarcia umowy dzierżawy w podanym miejscu i czasie , organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.
 9. Dzierżawca ponosi i opłaca ciężary publiczno – prawne związane z przedmiotem dzierżawy (np. podatek od nieruchomości).
 10. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do unieważnienia, odwołania przetargu z ważnych powodów.

Bliższych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Pietrowicach Wielkich pok. Nr 4, tel. 032 4198075 wew. 140.

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie
(-) Andrzej Wawrzynek

opracował: grzesiek
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.