Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Subregion Zachodni
Kraina Górnej Odry
Aktualności | 09.08.2023 r. | środa

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie zgodnie z art 6c ustawy z dnia 20 maja 2016r., o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie Burmistrza Krzanowic o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.), art. 6a, 6c i 6e ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724, z 2023 r. poz. 553 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094, z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Krzanowicach Uchwały Nr XV/94/2016 z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy Krzanowice, na podstawie którego mają być lokalizowane elektrownie wiatrowe,wraz z przystąpieniem do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad planowanymi rozwiązaniami w przyszłym projekcie planu odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzanowicach, ul. Morawska 5, o godz. 15.00. Dyskusja publiczna odbędzie się również za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego, za pośrednictwem platformy komunikacyjnej, udostępnionej pod adresem: https://meet.google.com/nck-mbby-eir

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzanej na potrzeby dokumentu, w formie pisemnej na adres: Burmistrz Krzanowic, ul Morawska 5, 47–470 Krzanowice, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: sekretariat@krzanowice.pl w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Krzanowic. Przedmiotem ustaleń planu jest zakres określony w art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krzanowicach w zakładce RODO (bip.umkrzanowice.madkom.pl).

opracował: ania
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.