Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Aktualności | 23.03.2011 r. | środa

konsultacje dotyczące projektu

konsultacje dotyczące projektu

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie informuje, że z dniem 24 marca 2011 r. rozpoczynają się konsultacje dotyczące projektu uchwały:

 

FN. 3040.01.2011

Zarządzenie nr 06/FN/2011
    Wójta Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 23 marca 2011r.

w sprawie: konsultacji projektu uchwały

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę nr XXXIX/418/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05 listopada 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarządzam, co następuje:

§ 1.


1. Przedmiotem konsultacji objęty jest projekt uchwały:
a) w sprawie: programu współpracy Gminy Pietrowice Wielkie w roku 2011
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2. Konsultacje są prowadzone w dniach od 24 marca 2011 r.
do 30 marca 2011 r.
3. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.
4. Wszelkie uwagi i opinie do projektów uchwał można zgłaszać:
a) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5,
47-480 Pietrowice Wielkie,
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczta@pietrowicewielkie.com.pl,
c) za pośrednictwem faxu na nr tel.: 32 4198407.
5. Za udzielanie wszelkich wyjaśnień oraz za przyjmowanie uwag
i opinii odpowiada:Skarbnik – Marzena Kopczewska
6. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone zgodnie z zapisami uchwały XXXIX/418/2010
Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05 listopada 2010 r. w sprawie:
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji

§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

załączniki:

uchwała

program wspolpracy

opracował: admin
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.