Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Aktualności | 24.01.2011 r. | poniedziałek

Obwieszczenie IGR/7632/Z3/D2/2010

Obwieszczenie IGR/7632/Z3/D2/2010

Zawiadomienie o uzgodnieniach i opiniach niezbędnych do wydania decyzji środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa i eksploatacja Farmy Wiatrowej Troja na działkach nr ew. 7 i 1558  w miejscowości Pietrowice Wielkie”

IGR/7632/Z3/D2/2010                       Pietrowice Wielkie, dnia: 17.01.2010 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

               Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 1 i 4 Kodeksu Postępowania   Administracyjnego  (t. j. z 2000r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w toku postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Spółki Farma Wiatrowa Troja z siedzibą 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Rybnicka 1 B w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:
„Budowa i eksploatacja Farmy Wiatrowej Troja na działkach nr ew. 7 i 1558  w miejscowości Pietrowice Wielkie” 
Wójt Gminy Pietrowice Wielkie wystąpił z wnioskiem  do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanie uzgodnień oraz do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Raciborzu o wydanie opinii odnośnie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 k.p.a. ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20 o wszystkich czynnościach organu strony zawiadamiane są poprzez obwieszczenie.
Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania. Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek (art. 28 k.p.a.).

             Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, pokój nr 4. Tam również strony postępowania mogą zgłaszać ewentualne wnioski i zastrzeżenia. Godziny pracy Urzędu:  poniedziałki od 9,00 do 17,00 w pozostałe dni od 7,30 do 15,30.


Wójt Gminy Pietrowice Wielkie
(-) Andrzej Wawrzynek

 

 

 

opracował: admin
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.