Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Aktualności | 24.01.2011 r. | poniedziałek

Obwieszczenie IGR/7632/Z2/D2/2010

Obwieszczenie IGR/7632/Z2/D2/2010

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: 
„Polegającego na budowie i eksploatacji Farmy Wiatrowej Troja na działkach nr ewidencyjny 7 i 1558 w miejscowości Pietrowice Wielkie”.

IGR/7632/Z2/D2/2010                   Pietrowice Wielkie dnia 17.01.2010r.

O B W I E S Z C Z E N I E

                Działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2008r., nr 199 poz. 1227 ze zm.),
informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: 
„Polegającego na budowie i eksploatacji Farmy Wiatrowej Troja na działkach nr ewidencyjny 7 i 1558 w miejscowości Pietrowice Wielkie”.

1.Postępowanie prowadzone jest na wniosek Spółki : Farma Wiatrowa Troja z siedzibą 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Rybnicka 1 B.

2.Przed wydaniem decyzji przeprowadzane jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzony jest  raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

3.Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Pietrowice Wielkie, zaś organem właściwym do wydania opinii i uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu .

4.Informacje o : wniosku, raporcie o oddziaływaniu na środowisko, postanowieniach dotyczących obowiązku sporządzania i zakresu raportu umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie.

5.Informuje się o :
-Możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz z pozostałą dokumentacją
sprawy;
-Możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i
wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia
Uwagi można składać pisemnie lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu
Gminy Pietrowice Wielkie , ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,
pokój nr 4, emailem na adres: poczta@pietrowicewielkie.com.pl, w terminie
21dni , tj. od 21.01.2011r do 10.02.2011r.

6.Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Pietrowice
Wielkie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.   

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie
(-) Andrzej Wawrzynek

opracował: admin
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.