Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu

Jak to załatwić

SprawaOsoba odpowiedzialnaDane kontaktowe
Referat Organizacyjno-Prawny
Wydawanie dowodów osobistych Weronika Zuber

I piętro, pokój Nr 5
tel.: 32 419 80 75, wew.117
ewidencja_ludnosci@pietrowicewielkie.com.pl

Zameldowanie
Wymeldowanie
Udzielanie informacji publicznej Anna Opiela I piętro, pokój Nr 7
tel.: 32 419 80 75, wew. 128
organizacyjny@pietrowicewielkie.com.pl
Prowadzenie spraw osób skazanych na wykonywanie prac społecznie użytecznych
Dokumentacja Targu Końskiego
Gminna Ewidencja Zabytków i Program Ochrony Zabytków w Gminie
Nadzorowanie aktualizacji strony internetowej Gminy
Koordynowanie działań w zakresie ochrony danych osobowych
Planowanie i rozwój społeczeństwa informacyjnego i e-administracji
Nadzorowanie i aktualizacja systemu zarządzania jakością Urzędu
Realizacja zadań w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu
Przygotowywanie dokumentów programowych Gminy
Referat Organizacyjno-Prawny - Obsługa Biura Rady Gminy oraz Promocja Gminy
Współpraca z partnerami zagranicznymi Sylwia Mróz I piętro, pokój Nr 6
tel.: 32 419 80 75, wew. 119
promocja@pietrowicewielkie.com.pl
radagminy@pietrowicewielkie.com.pl
Kontakty z mediami
Koordynacja imprez okolicznościowych
Współdziałanie z radami sołeckimi i sołtysami
Sprawy związane z wizerunkiem Gminy
Administracyjna obsługa Rady Gminy i jej komisji
Referat Oświaty
Kontrola obowiązku szkolnegomłodzieży w wieku 16-18 lat Cecylia Pawlasek I piętro, pokój Nr 2
tel.: 32 419 80 75, wew. 114
oswiata@pietrowicewielkie.com.pl
Przyjmowanie wnioskówod pracodawców o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia ucznia
Przyjmowanie wniosków i wykonywanie zadańzwiązanych z przyznaniem nagród dla uzdolnionych uczniów w Gminie Pietrowice Wielkie
Nadzór nad działalnością szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z terenu gminy
Prowadzenie spraw zw. z powierzaniem stanowisk kierowniczych i odwoływaniem z tych stanowisk w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę
Przygotowywanie do zatwierdzenia arkuszy organizacji gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkoli
Organizowanie i przeprowadzanie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego w ramach awansu zawodowego nauczycieli
Prowadzenie spraw zw. z rządowym programem „Wyprawka szkolna”
Organizowanie i realizacja zadań zw. z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do szkół
Inspektor OC
Realizacja przedsięwzięć w zakresie tworzenia formacjiobrony cywilnej: sprawy przydziałów do formacji ObronyCywilnej, szkolenia z zakresu działania w OC Zygfryd Wieczorek II piętro, pokój nr 16
tel.: 32 419 80 75, wew. 127
gcr@pietrowicewielkie.com.pl
Organizacja szkoleń w zakresie powszechnejsamoobrony ludności
Prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami narzecz obrony
Tworzenie zespołu oraz koordynacja działańzwiązanych z funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego
Organizacja i prowadzenie spraw związanych z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych
Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI:
 • Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Zmiana deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Książeczki opłat za  gospodarowanie odpadami komunalnymi
Beata Mludek I piętro, pokój Nr 3
tel.: 32 419 80 75, wew. 123
ochrona_srodowiska@pietrowicewielkie.com.pl
PRZYDOMOWE BIOLOGICZNEOCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW (PBOŚ):
 • Umowy użyczenia i montażu PBOŚ
 • Dokumentacja niezbędnej do montażu PBOŚ
 • Książeczki opłat za eksploatację PBOŚ
EWIDENCJE:
 • Instalacje z których emisja nie wymaga zezwolenia
 • Zbiorniki bezodpływowe i oczyszczalnie ścieków
 • Wyroby zawierających azbest
DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI:
 • Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Punkt selektywnego zbierania znajduje się w Pietrowicach Wielkich przy ul. Fabrycznej 34, czynny jest w sobotęw godz.: 9.00-13.00
 • Wydawanie pojemników na zmieszane odpady
Diana Ziegler I piętro, pokój Nr 3
tel.: 32 419 80 75, wew. 150
igr@pietrowicewielkie.com.pl
PRZYDOMOWE BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW (PBOŚ):
 • Umowy użyczenia i montażu PBOŚ
 • Ustalanie terminu weryfikacji w celu określenia lokalizacji i zasad montażu
 • Dokumentacja niezbędna do montażu PBOŚ
 • Książeczki opłat za eksploatację PBOŚ
Zezwolenia na wycinkę drzew Justyna Przybyła I piętro, pokój Nr 3
tel.: 32 419 80 75, wew. 101
ochronaprzyrody@pietrowicewielkie.com.pl
Rejestr działalność regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
Zezwolenia na opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport ścieków
Sprawozdania podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i ścieków
Zamówienia publiczne
Sprawozdawczość z zakresu spraw prowadzonych przez referat igr
Prowadzenie kontroli i wizji terenowych z zakresu ochrony przyrody
Dokumenty związane z opłatami za korzystanie ze środowiska
Uzgodnienie i wykonanie nowego zjazdu z działki na drogę gminną Agnieszka Muszal I piętro, pokój Nr 3
tel.: 32 419 80 75, wew. 143
inwestycje@pietrowicewielkie.com.pl
Wykonanie remontu lub utwardzenie istniejącego zjazdu na drogę gminną
Zajęcie pasa drogi
Podłączenie wód opadowych z posesji do istniejącej kanalizacji deszczowej
Sprawy bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych
Inwestycje i remonty w gminie
Inne sprawy związane z eksploatacją i konserwacją gminnych budynków komunalnych
Dodatki mieszkaniowe Krystyna Kubiczek I piętro, pokój Nr 3
tel.: 32 419 80 75, wew. 129
osp@pietrowicewielkie.com.pl
Dodatki
Najem lokalu mieszkalnego – z zasobu mieszkaniowego gminy
Najem lokalu użytkowego – z zasobu gminy
GEODEZJA:
 • Podział, rozgraniczenie nieruchomości
 • Ewidencjamiejscowości ulic i adresów
Tomasz Kustoś  I piętro, pokój Nr 4
tel.: 32 419 80 75, wew. 140
nieruchomosci@pietrowicewielkie.com.pl 
GOSPODARKA GRUNTAMI GMINNYMI:
 • Dzierżawa nieruchomości
 • Użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • Sprzedaż i zakup nieruchomości, zamiana, darowizna, służebność przesyłu, akty  notarialne wycena nieruchomości (operaty szacunkowe)
 • Komunalizacja mienia
 • Ewidencja mienia komunalnego gminy
Rejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG, Zmiana w ewidencji działalności gospodarczej, Likwidacja działalności gospodarczej Małgorzata Szczepaniak I piętro, pokój Nr 4
tel.: 32 419 80 75 wew. 116
planowaniei@pietrowicewielkie.com.pl
Zaświadczenia o istnieniu firmy w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy do 31 grudnia 2011 roku
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Spisywanie zeznań w sprawie rentowej
Zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – wypisy, wyrysy, zaświadczenia o przeznaczeniu działki
Opiniowanie wstępnych projektów podziału
Decyzje o warunkach zabudowy
Składanie wniosków o zmiany w studiumuwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
KASA
opłaty z tytułu podatków, opłaty eksploatacyjnej za PBOŚ, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zużycie wody, opłaty skarbowej, opłaty administracyjnej, udzielonych zezwoleń, wpisu do ewidencji, czynszu, kaucji, opłaty targowej, spółki wodnej, posiadania psa, wydanych zaświadczeń   Elżbieta Czyż II piętro, tel.: 32 419 80 75, wew.124
Referat finansowy
Podatki, wpłaty, informacje Inga Skerhut,
Agnieszka Malcharczyk 
II piętro, pokój Nr 12
tel.: 32 419 80 75, wew.130
podatki@pietrowicewielkie.com.pl 
Oświadczenie podatnika o powierzchni gospodarstwa potrzebnego do zakupu gruntu
Prowadzenie wszelkich spraw finansowo-księgowych Krystyna Kramarczyk,
Barbara Małecka,
Sabina Dürschlag,
Zofia Cieślak,
Karolina Mazur,
Anita Posmyk,
Monika Jegliczka,
Sabina Jackowska,
Bożena Jasek-Machelska   
II piętro, pokój 13 i 14
tel.: 32 419 80 75, wew.131, 133, 136, 125   
księgowość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
rozliczenia płacowe
Rp-7
Urząd Stanu Cywilnego
Rejestracja stanu cywilnego Dorota Jarosz       II piętro, pokój 11
tel.: 32 419 80 71 lub 32 419 80 75 wew.118
usc@pietrowicewielkie.com.pl      
Zaświadczenie określające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
Zaświadczenie o zdolności prawnej dla obywateli polskichdo zawarcia związku małżeńskiego za granicą
Odtworzenie aktu stanu cywilnego
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Sprostowanie aktu stanu cywilnego
Wpisywanie zagranicznych aktów do polskich ksiąg stanu
Dokumenty wydawane z rejestru stanu cywilnego
Zmiana imion i nazwis
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Formy pomocy społecznej: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, pomoc niepieniężna Kierownik GOPS: Ewa Paletta
Główna Księgowa: Krystyna Gunia
Pracownicy socjalni: Bogusława Bajak, Weronika Kotula, Alicja Molenda
Referenci: Katarzyna Mrowiec, Aneta Nosol      

II piętro, pokój Nr 10
tel.: 32 419 81 01
gops@pietrowicewielkie.com.pl

      
Pomoc  materialna  dla  uczniów
Przeciwdziałanie  przemocy  w  rodzinie
Wsparcie rodziny  i  system  pieczy  zastępczej
Świadczenia zdrowotne
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Zakład Gospodarki Komunalnej
Zaopatrzenie w wodę: zapewnienie dostawy wody do projektowanego budynku, warunki techniczne wykonania przyłącza wodociągowego, podpisanie umowy o dostawę wody, wykonanie przyłącza wodociągowego, wystawianie książeczek opłat za wodę, rozliczenia za zużytą wodę, wyniki badań wody dostarczanej odbiorcom, przyjmowanie zgłoszeń awarii wodociągowej oraz niesprawności  wodomierza - zgłoszenia można dokonać osobiście lub telefonicznie pod nr tel.: 32 419 80 85, 603 541 811 Dyrektor Zakładu: Jerzy Reichel
Główna Księgowa: Irena Sameć

II piętro, pokój nr 15
tel.: 32 419 80 85
komunalka@pietrowicewielkie.com.pl

Serwis PBOŚ: przyjmowanie awarii PBOŚ – zgłoszenia można dokonać osobiście lub telefonicznie pod nr tel.: 32 419 80 85, 609 008 446    
Serwis PBOŚ:* przyjmowanie awarii PBOŚ –zgłoszenia można dokonać osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 032 419 80 85, 609 008446
opracował: admin
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.