Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Pietrowice Wielkie

 

Projekt

Załacznik 1

Załącznik 2