Program Ciepłe Mieszkanie

Nabór skierowany jest do właścicieli/ współwłaścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych.

 
  1. Termin składania wniosków odbywa się w trybie ciągłym od dnia ogłoszenia naboru. Zakończenie naboru zostanie ogłoszone poprzez dodanie informacji na stronie internetowej Gminy Pietrowice Wielkie.
  2. Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie, pokój nr 3
  3. Tryb składania wniosków: wniosek wraz z wymaganymi załącznikami musi być złożony bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia.
  4. Szczegółowe informacje o zasadach programu wraz ze wzorami formularzy stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Załącznik nr 1. Regulamin udzielania dofinansowania kosztów poniesionych na termomodernizację lokali mieszkalnych z terenu Gminy Pietrowice Wielkie realizowaną w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Pietrowice Wielkie.

Załącznik nr 2. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami.

Załącznik nr 3. Wykaz kosztów kwalifikowanych.

Ważne!

Informujemy, że złożenie wniosku, a następnie podpisanie umowy  z gminą nie jest równoznaczne z gwarancją otrzymania środków przez mieszkańców. Wypłata środków dla mieszkańców uzależniona będzie od otrzymania przez Gminę dofinansowania z WFOŚiGW.     

Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta to poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta z gminą. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 31.12.2025 r.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie programu „Ciepłe Mieszkanie”: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Zachęcamy do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami przygotowanymi przez NFOŚiGW https://czystepowietrze.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi-2/