Pogram Ochrony Środowiska

Pogram Ochrony Środowiska

Konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie zawiadamia, że zgodnie z zapisami art. 17 ust. 4 ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska(Dz.U.08.25.150 j.t.) istnieje możliwość zapoznania się i zgłaszania uwag lub wniosków do projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Pietrowice Wielkie.

Uwagi i wnioski do Projektu należy składać w terminie od 17.06.2009 do 09.07.2009r., w siedzibie Urzędu Gminy : ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałki: 9,00-17,00, wtorek- piątek 7,30-15,30, lub na adres: poczta@pietrowicewielkie.com.pl

Program Ochrony Środowiska