Granty PPGR - wsparcie dla rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Granty PPGR - wsparcie dla rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (zwanych dalej PPGR). Głównym celem programu Granty PPGR jest wyeliminowanie ograniczeń związanych z dostępem do komputera i internetu, które pojawiły się w czasie pandemii COVID-19 i związaną z nią nauką zdalną.

logo_ue

Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”  - Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU - Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Pozostałe cele programu to przede wszystkim:

• przeciwdziałanie nierównościom społecznym,

• cyfryzacja terenów popegeerowskich,

• poprawa jakości życia mieszkańców,

• rozwój cyfrowy dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR. 

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 Ze wsparcia mogą skorzystać uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych oraz szkół średnich, którzy:

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest m.in. złożenie  przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub pełnoletniego ucznia szkoły średniej następujących dokumentów:

  1. Oświadczenia, które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę;
  2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
  3. Wykaz - informację o wyborze sprzętu;
  4. Dokumentów potwierdzające fakt zatrudnienia w danych PPGR.

Złożenie dokumentów:

Komplet dokumentów należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2021 r.  do godz.15.00.

Dokumenty złożone przez rodziców/opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie zostaną zweryfikowane przez pracownika Gminy Pietrowice Wielkiew zakresie poprawności.

Wszystkie druki dostępne są w plikach poniżej.


Szczegółowe informację na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

logo_polski_ad