Adaptacja budynku dawnego dworca kolejowego na centrum usług społecznościowych w Pietrowicach Wielkich

Gmina Pietrowice Wielkie realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Adaptacja budynku dawnego dworca kolejowego na centrum usług społecznościowych w Pietrowicach Wielkich”

 efrr_poziom_kolor

 

Przedmiotem projektu jest przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku dawnego dworca kolejowego w Pietrowicach Wielkich na Centrum Usług Społecznościowych. W ramach inwestycji wykonane zostaną roboty budowlane wraz z kompleksowym wyposażeniem pomieszczeń.

Celem projektu jest przede wszystkim prowadzenie usług warunkujących prawidłowe funkcjonowanie społeczności gminnej, tj. aktywna integracja mieszkańców, aktywizacja i integracja osób starszych, prowadzenie zajęć rehabilitacyjno-ruchowych dla osób starszych oraz utworzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży.

Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu to 15.04.2022 r.

Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych dla poddziałania: 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

 
Wartość projektu: 3 917 345,56 zł

Dofinansowanie UE: 2 011 534,54 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 236 651,13 zł